Annonce
Sydjylland

Ny lagerbeskatning af ejendomme bliver en realitet fra 2023

Camilla Aaquist Ostenfeld, advokat, Andersen Partners. Pressefoto
Regeringen indfører en ny lagerbeskatning af fast ejendom med virkning fra 2023 for at finan­siere det nye pensionsudspil om ret til tidlig pen­sion. Her er et indblik i ændringerne, og hvilke selskaber der bliver omfattet.
Annonce

Regeringen indfører en ny lagerbeskatning af fast ejendom med virkning fra 2023 for at finan­siere det nye pensionsudspil om ret til tidlig pen­sion. Her er et indblik i ændringerne, og hvilke selskaber der bliver omfattet.

Den nye lagerbeskatningsmodel betyder, at ejen­domme fremover skal beskattes hvert år ud fra ejendommens eventuelle værdistigning – uanset om den er blevet solgt eller ej. Selskaber kan med andre ord blive beskattet af urealiserede gevinster, såfremt ejendommen har opnået en værdistigning.

Det er en markant ændring i forhold til de nuvæ­rende beskatningsregler, hvor avanceskat først betales, når ejendommen er solgt, og den eventuelle gevinst derved er realiseret – det såkaldte realiseringsprincip.

En årlig værdiansættelse af ejendommene bliver en forudsætning for at kunne foretage en årlig lager­beskatning af de omfattede ejendomme på grund­lag af en eventuel værdistigning.

Værdiansættelsen skal foretages af selskaberne selv, men de kan vælge at anvende eksterne valuarer som støtte for deres vurdering over for myndighederne.

Værdiansættelsen skal tillige forsynes med en påtegning fra en godkendt revisor.

Lagerbeskatningen skal gælde for selskaber og lignende, der er omfattet af den almindelige selskabsbeskat­ning på 22 procent af indkomsten og vil omfatte både bolig- og erhvervsejendomme, der anvendes til udlejning.

Ordningen med lagerbeskatning vil formentlig komme til at gælde for såvel danske som udenlandske selskaber, idet regeringen har en interesse i at lukke et hul i skattelovgivningen, som især udenlandske kapitalfonde har udnyttet ved at investere i danske udlejningsejendomme.


Ejendomsbranchen forudser store konsekvenser af den nye lagerbeskatningsmodel.


Ifølge de gældende regler kan selskaber i dag undgå beskat­ning af ejendomsavancer ved at placere ejendom­men i et datterselskab og herefter sælge dattersel­skabet i stedet for selve ejendommen, da gevinster på datterselskabsaktier er skattefrie.

Lagerbeskatningen ser derimod ud til ikke at kom­me til at gælde for:

1) personligt ejede selskaber, 2) bolig- og erhvervsejendomme, som selskaber i overvejende grad anvender i egen drift, for eksempel kon­tordomiciler samt produktions- og lagerbygninger, og 3) almennyttige boligselskaber og andelsboligforeninger.

Aftalepartierne ønsker desuden at indføre en be­løbsgrænse på 100 mio. kroner, så selskaber med mindre ejendomsporteføljer undtages. Op imod 75 procent af ejendomsselskaberne vurderes at blive undtaget lagerbeskatningen som følge af denne beløbsgrænse.

På baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af antallet af boliger og andre bygninger skønner Skat­teministeriet, at en samlet ejendomsmasse på cirka 350 mia. kroner vil blive omfattet af lagerbeskatningen af selskabers ejendomsavancer. Det er blevet lagt til grund, at de årlige værdistigninger udgør 2,2 procent. Disse værdistigninger vil blive beskattet nominelt med den almindelige selskabsskat på 22 procent.

Dog vil der være mulighed for at fradrage underskud med videre fra andre dele af koncernen, hvilket ifølge Skattemi­nisteriet skønnes at reducere den gennemsnitlige beskatning med 1/3 til cirka 14,7 procent.

Ejendomsbranchen forventes hermed at skulle generere hele 850 mio. kroner i provenu til pensionsudspillet.

Ejendomsbranchen forudser store konsekvenser af den nye lagerbeskatningsmodel. I en undersøgelse foretaget af EjendomDanmark svarer 89 procent af de deltagende markedsaktører, at den øgede beskatning vil påvirke investeringslysten i moderat eller stærk negativ grad med hensyn til opførelse af nye boliger.

I samme undersøgelse fremgår det, at aktørerne desuden forventer, at beskatningen vil have en negativ effekt på mulighederne for klimare­noveringer.

Ejendomsbranchen og diverse markedsaktører vurderer, at konsekvenserne ved den nye lager­beskatningsmodel vil gå hårdest ud over mindre selskaber, der kun ejer få udlejningsejendomme og selskaber, der er svagt økonomisk funderet. For disse vil den årlige lagerbeskatning samt de øgede administrative udgifter med stor sandsynlig­hed føre til mærkbare ændringer i regnskabet.

Den præcise model for lagerbeskatningen, herunder indgangsværdier og overgangsbestemmelser, vil dog først blive fastlagt i forbindelse med et even­tuelt endeligt lovforslag. Det samme gælder en endelig præcisering af de selskaber og ejendomme, der vil blive omfattet af ordningen, og retningslinjer for værdiansættelse og fradrag ved fald i værdi eller salg med tab.

Værdistigninger ser ikke ud til at blive beskattet med tilbagevirkende kraft, idet Skatteministeri­et bekræfter, at det er hensigten, at konstaterede avancer, som endnu ikke er realiseret på tidspunktet for ikrafttrædelsen af den løbende lagerbeskatning, ikke skal omfattes af lagerbeskatningen, men først beskattes, når ejendommen realiseres.

Denne notits er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Om Andersen Partners

Andersen Partners er et moderne full-service advokatfirma med hovedsæde i Kolding og kontorer i København, Hamborg og Flensborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce