Annonce
Erhverv

Arbejdsgivere har ret til at kræve en Covid-test

Claus Guldager. Pressefoto
Annonce

Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at pålægge medarbejdere at lade sig teste for Covid-19. Her er et indblik i den nye forebyggelsesindsats mod smittespredning på arbejdspladsen, som arbejdsgivere i visse tilfælde kan tage i brug.

”Hvis der er risiko for smitte med Covid-19, skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der forebyg­ger smitterisikoen så effektivt som muligt, herunder for eksempel gennem tilrettelæggelse af arbejdet, og ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitten."

"Hvis en medarbejder har milde symptomer, der kan tyde på Covid-19, bør han/hun ikke møde på arbejde. Umiddelbart efter identifi­kation af sygdom bør der ske rengøring af den syge medarbejders arbejdsstation. Medarbejdere må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.”

Sådan skriver Arbejdstilsynet i en vejledning, og det er der næppe meget nyt i. Alle har en interesse i, at smitterisikoen begrænses, og det er et naturligt ledelsesværktøj at iværksætte relevante foranstalt­ninger og om muligt lade medarbej­dere arbejde hjemme samt følge myndighedernes nye anbefaling om, at de personer, der møder på arbejde, skal lade sig teste én gang ugentligt.

Testkrav er lovligt: Krav om Covid-19-test er nu en lovlig kontrolforanstaltning. Folketingets nye lov giver arbejdsgivere mulighed for frem til 1. juli 2021 at kræve, at medarbejdere lader sig teste for Covid-19 og oplyser om testens resultat, hvis arbejdsgiverens krav er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19.

Saglig begrundelse: Om der foreligger en saglig begrundelse, vurderes konkret i forhold til den enkelte virksomhed og den enkelte medarbejder. Da lovens formål er at begrænse smittespredningen, må sagligheds­vurderingen også afhænge af udviklingen ikke blot i smittespredningen, men også i andre bekæmpelsestiltag og myndighedernes anbefalinger.

Lovforarbejderne fastslår, at det er et sagligt hensyn, hvis det er nødvendigt at kræve en test for at begrænse smittespredning på arbejdspladsen.

Udøvelse af ledelsesretten: Arbejdsgivere skal overholde de almindelige prin­cipper for udøvelse af ledelsesretten. Det betyder blandt andet, at et krav om test skal tjene et konkret formål, være proportionalt og så må det ikke være til unødig ulempe for medarbejderen.

Saglighedskriteriet skal vurderes i lyset af myndighedernes regler, retningslinjer, anbefalinger og vejledninger vedrørende Covid-19. Således vil en arbejdsgiver, der kræver test på baggrund af relevante myndigheders gældende regler eller anbefalinger, kunne gå ud fra, at saglighedskravet er opfyldt.

Hvis medarbejdere, der møder på arbejdspladsen, ikke af sig selv følger anbefalingen om at lade sig teste, kan det være sagligt at pålægge vedkom­mende at gøre det. Loven giver ikke arbejdsgiveren ret til at kræve, at medarbejderne bliver testet for andre sygdomme end Covid-19, ligesom loven ikke giver ret til at kræve, at medarbejderne lader sig vaccinere.

Formalia: Et pålæg om test skal være skriftligt, ledsaget af en tilstrækkelig begrundelse og oplysning om, at testresultaterne behandles og registreres i overens­stemmelse med gældende lovgivning. En test pålagt af arbejdsgiveren skal så vidt muligt gennemføres i medarbejderens sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Medarbejderen skal have dækket eventuelle rime­lige udgifter, der afholdes i forbindelse med gen­nemførelsen af en pålagt test, for eksempel transportomkostninger.

En medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om test, risikerer ansættelsesretlige sanktioner, hvis medarbejderen i forbindelse med pålægget er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes. Det samme gælder, hvis en medarbejder ikke vil oplyse resultatet af testen.

Hvis en medarbejder pålægges at lade sig teste i strid med reglerne, kan vedkommende tilkendes en godtgørelse.

Spørgsmål om helbredsoplysninger: Efter helbredsoplysningsloven må en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke spørge en medarbejder, hvad vedkommende fejler, og medarbejderen har som udgangspunkt ikke pligt til at oplyse det. Der gælder undtagelser, men Covid-19 nødvendiggør flere undtagelser.

Smittespredning kan selvsagt skade både virksomhedens arbejdsmiljø og samfundet generelt og derfor er det vurderingen, at en medarbejder på eget initiativ skal oplyse om, at vedkommende er smittet med Covid-19, og at en arbejdsgiver lovligt kan spørge en medarbejder, som sygemelder sig, om vedkommende er smittet med Covid-19 – i hvert fald hvis der er en risiko for, at medarbejderen kan have smittet andre med tilknytning til arbejdspladsen.

Fravær og refusion: Arbejdsgiverens ret til at modtage refusion allerede fra medarbejderens første fraværsdag, hvis medarbejderens uarbejdsdygtighed skyldes Covid-19, er foreløbigt blevet forlænget til 31. marts 2021.

Medarbejdere, som sygemelder sig og som har en realistisk formodning om, at de eller en ”nær kon­takt” er smittet med Covid-19, betegnes i sygedagpengelovens forstand som ”uarbejdsdygtige”, og arbejdsgiveren har derfor ret til at modtage refusion fra første fraværsdag i det omfang, medarbejderen ikke udfører arbejde, for eksempel fordi vedkommende ikke kan arbejde hjemmefra.


Arbejdsgiver kan få refusion fra første fraværsdag, hvis en medarbejder er i selvisolation, fordi ved­kommende efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer er ”nær kontakt” til en person, der er konstateret smittet med Covid-19.


Når det ved test er konstateret, at lønmodtageren ikke er syg på grund af smitte med Covid-19, vil der ikke længere være en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes Covid-19.

Arbejdsgiver kan få refusion fra første fraværsdag, hvis en medarbejder er i selvisolation, fordi ved­kommende efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer er ”nær kontakt” til en person, der er konstateret smittet med Covid-19. Arbejdsgiver kan få refusion, indtil medarbejderen efter retningslinjerne om smitteopsporing af nære kontakter ikke længere anbefales at være i selvisolation eller indtil der foreligger en negativ coronatest.

Regler om GDPR: Behandling af følsomme oplysninger begrænset til oplysninger om en positiv test og tidspunktet for prøvetagningen – og det forhold, at formålet med behandlingen udgør forebyggelse af smittespred­ning i samfundets interesse i en begrænset periode - betyder, at databeskyttelsesreglerne ikke stiller sig i vejen for arbejdsgivers behandling af disse oplysninger.

Arbejdsgivere rådes til at opdatere fortegnelser, procedurer og politikker, så der tages højde for den behandling, der ikke tidligere har været mulig.

Arbejdsgiver skal huske at overholde oplysningspligten over for de registrerede. Når der indsam­les personoplysninger om en medarbejder, skal arbejdsgiveren som dataansvarlig overholde den almindelige oplysningspligt, jævnfør databeskyttelses­forordningens artikel 13 og 14.

Både ansættelses- og persondataretligt kan det være lovligt at oplyse om, hvilken navngiven medarbejder, der er konstateret smittet med Covid-19. Da der er tale om helbredsoplysninger, er det vigtigt, at navnet kun oplyses, hvis videregivelsen er saglig og nødvendig, eksempelvis for at kunne iværksætte nødvendige forholdsregler og informere andre medarbejdere, der har været i nærkontakt med den smittede.

Omvendt vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at oplyse navnet på den smittede, hvis vedkommende i en længere periode har arbejdet hjemme, og der derfor ikke er risiko for smittespredning på arbejdspladsen.

Hvornår gælder testmulighed: Målet i den danske håndtering af Covid-19 er at holde aktiviteten i samfundet så høj, som det nu findes forsvarligt, når smitten skal holdes nede. Lovgiver har – fornuftigt nok – fundet det nødvendigt at sikre, at der kan gennemføres tiltag og træffes nødvendige foranstaltninger på danske arbejdspladser for at begrænse smitten mest muligt.

Kristina Schultz Andersen advokat, Andersen Partners. Pressefoto

Da produktionen skal holdes i gang, og da alle medarbejdere ikke kan arbejde hjemme, kan smitte på arbejdspladserne ikke helt undgås. En helt central del af indsatsen mod Covid-19 er testning, og derfor er det også helt naturligt, at myndighederne nu anbefaler, at personer, der møder på arbejde, lader sig teste ugentligt.

Hvis medarbejdere ikke følger denne anbefaling, og hvis saglighedskriterierne i øvrigt er opfyldt, er det nærliggende, at man som arbejdsgiver nøje overvejer at pålægge sådanne medarbejdere at lade sig teste, og det vil da også være helt i tråd med Arbejdstilsynets vejledning:

Hvis der er risiko for smitte med Covid-19, skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der forebyg­ger smitterisikoen så effektivt som muligt, herunder for eksempel gennem tilrettelæggelse af arbejdet, og ved at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at mindske smitten.”

Arbejdsgiver kan – og bør - pålægge en medarbejder, der skal møde på arbejde, at lade sig teste, hvis det er en saglig og nødvendig foranstaltning i forebyggelsen af smittespredning.

Om Andersen Partners

Andersen Partners er et moderne full-service advokatfirma med hovedsæde i Kolding og kontorer i København, Hamborg og Flensborg.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce